Person

Директор на ЈП„Плачковица“-Карбинци од Ноември 2021 година

Елена Коцева

Лични податоци:

Роден: 22 Декември 1983, Штип

Статус: Мажена, мајка на три деца

Образование: Дип. Проф. По предучилишно восп.

 

 

Јавното претпријатие има 13 вработени.

ЈП„Плачковица“-Карбинци е основано со Одлука на Советот на Општина Карбинци(бр.0801-30/1)

во 1998 година за извршување на следните дејности, кои имаат карактер од посебен интерес:

-Производство и дистрибуција на вода за пиење

-Пречистување и одведување на отпадни води

-Чистење на јавно прометни површини

-Изнесување и депонирање на oтпадоци

-Уредување на градежно змјиште

-Просторно и урбанистичко планирање и проектирање

-Одржување и заштита на шуми

-Превоз на стоки во патниот сообраќај

-Проектирање на градежни објекти

-Други неспоменати комунални услуги Целокупнта активност за реализација на дел од гореспоменатите основни дејности ЈП „Плачковица“-Карбинци ги врши како единствена целина. Ј

П„Плачковица“-Карбинци со водоснабдување опфаќа 15 населени места од Општина Карбинци.

Во овој момент има 13 водоснабдителни системи, кои покриваат 15 населени места, и опфаќа 3171 жител од вкупно 3420 жители кои живеат на територија на Општина Карбинци,

односно 1497 броила. Во иднина 8 од овие населени места ќе бидат приклучени на водоснабдителниот систем Злетовица.

Mail: plackovica.karbinci@hotmail.com Контакт: 078 297 016 Електронска наплата: Жиро сметка: 200000025339011 ЕДБ: 4029997110709 ДЕП: Стопанска Банка, Штип

Работно време: Понеделник -Петок од 07:00 до 15:00 часот Седиште: с.Карбинци бб,Општина Карбинци 2207