Јавни набавки за 2019 година

Електронски систем за Јавни Набавки (Онлајн)

Документација со линк
Договор за ЈН на работи_Тротоари с,Радање и с.Д.Балван Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_заловување Кучиња
Преземи PDF
Договор за ЈН - Гориво за сл.возила Преземи PDF
Договор за ЈН - Град.материјали (дел 1,2,3) Преземи PDF
Договор за ЈН - Град.материјали (дел 4) Преземи PDF
Договор за ЈН - Дезинсекција Преземи PDF
Договор за ЈН - Изградба на улици Преземи PDF
Договор за ЈН - Одржување на ул.осветлув Преземи PDF
Договор за ЈН - Одржување сл.мот.возила Преземи PDF
Договор за ЈН - Презоз на ученици Преземи PDF
Договор за ЈН - Угостителски услуги Преземи PDF
Договор за ЈН - Урбан.планови (дел 1) Преземи PDF
Договор за ЈН - Урбан.планови (дел 2,3,5) Преземи PDF
Договор за ЈН - Урбан.планови (дел 4) Преземи PDF