завршни сметки 2021

Завршна Буџетски орган 2021

Билан состојба Буџет орган  2021 Преземи_PDF
Биланс на приходи и  расходи  Буџет орган 2021 Преземи_PDF
ДЕ  Буџет орган 2021 Преземи_PDF
 

Завршна сметка 2021- Агенција за патишта

БПР 2021 Аген за патишта

Превземи_PDF

БС 2021 Аген за патишта

Превземи_PDF

ДЕ 2021 Аген за патишта

Превземи_PDF

СДП 2021 Аген за патишта

Превземи_PDF

Завршна сметка 2021- ОИК Карбинци

ОИК 2021 Бил состојба

Превземи_PDF

ОИК 2021 пр и рас

Превземи_PDF

ОИК 2021 посебни

Превземи_PDF 

 ОИК СДП 2021

Превземи_PDF

Завршна сметка 2021- Плачковица уникатни природни

Билан состојба 2021 Плач- проект

Превземи_PDF
БПР-2021 Плачков Проект Превземи_PDF
ДЕ 2021 Пла- проект Превземи_PDF
СПД 2021 Плач-Прект Превземи_PDF

Завршна сметка 2021- реконструкција и рехабилитација на улици
Биланс на состојба реконструкција и  рехабилитација  2021  Превземи_PDF
Де реконструкција и  рехабилитација  2021

Превземи_PDF

Приходи и расходи 2021 реконструкција  рехабилитација

Превземи_PDF

Спд реконструкција и  рехабилитација  2021

Превземи_PDF

Завршна сметка 2021- Создавање дијалог за грижа

БПР 2021 Создава дијалог

Превземи_PDF

БС 2021 Создавање  дијалог

Превземи_PDF

ДЕ 2021 Создавање дијалог

Превземи_PDF

СПД 2021 Создавање дијалог

Превземи_PDF