Целосно е завршен проектот "Оградување, осветлување и мапирање на локалитетот Баргала"


, кој претставува еден од најрепрезентативните доцноантички и ранохристијански градови во Македонија.

Вакви проекти што се поврзани со историјата на нашата татковина се од огромно значење бидејќи и тие ќе станат дел од историјата!