Е-УСЛУГИ

Листата на информации од јавен карактер е достапна до јавноста преку:
• огласната табла во просториите на локалната самоуправа и 

• преку веб страната http://karbinci.gov.mk

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА

ОПШТИНА КАРБИНЦИ