Општина Карбинци и ЈП "Плачковица" во соработка со Друштвото за управување со отпад „Елколект“
потпиша Договор за соработка и подршка во управувањето со посебните текови на отпад на единиците на локалната самоуправа.
Започнуваме со собирање и селектирање на електричен и електронски отпад!
Оваа иницијатива претставува значаен чекор кон заштитата и одржливоста на животната средина во нашата општина,
заеднички можеме да придонесеме кон подобрување на состојбата на животната средина и остварување на одржливи практики кои ќе имаат долготрајни и позитивни ефекти!
слика
слика