ЈАВНИ НАБАВКИ за 2018 година

Документација со линк
Договор за ЈН за работи_Пат с.Прналија Преземи PDF
Договор за ЈН на Геодетски услуги
Преземи PDF
Договор за ЈН на ЕЛ масло за греење Преземи PDF
Договор за ЈН на работи_Пат с.Јунузлија Преземи PDF
Договор за ЈН на слуги_Објави во весници (дел 2) Преземи PDF
Договор за ЈН на Тонери Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги - Фотокопирање Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги од Градежни машини Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Надзор (дел 1,2,4) Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Објави во весници (дел 1) Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Одржување на Јавно осветлување Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Превоз на ученици Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Проектирање (дел 1,3) Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Проектирање (дел 2,4) Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги_Репрезентација Преземи PDF
Договор за ЈН_Водоводни материјали Преземи PDF
Договор за ЈН_Гориво сл.возила Преземи PDF
Договор за ЈН_Градежни материјали (дел 1,2,3)  Преземи PDF
Договор за ЈН_Градежни материјали (дел 4) Преземи PDF
Договор за ЈН_Канцелариски материјали Преземи PDF
Договор за ЈН_Огревно дрво Преземи PDF
Договор за ЈН_Пелети Преземи PDF
Договор за ЈН_Прехрамбени производи (дел 1,2,4,5,6,7,8) Преземи PDF
Договор за ЈН_Прехрамбени производи (дел 3) Преземи PDF
Договор за ЈН_Хигиенски средства Преземи PDF
Договорза ЈН на услуги_Надзор (дел 3,5,6) Преземи PDF