ЈАВНИ НАБАВКИ за 2020 година

Електронски систем за Јавни Набавки (Онлајн)

Документација со линк
Договор за ЈН на изградба на бунар ви с,Аргулица Преземи PDF
Договор за ЈН на Водов. Матер, дел 1,2,3,4 Преземи PDF
Договор за ЈН за Дезинсекција (комарци) Преземи PDF
Договор за ЈН - за изградба на улици Преземи PDF
Договор за ЈН - за тренирање бездомни кучиња Преземи PDF
Договор за ЈН - за угостителски услуги (реорезентација) Преземи PDF
План за набавки за 2020 година Преземи PDF
Договор Канцелариски Материјал РИКИ Јуниор Преземи PDF
Договор Фотокопирање Медија Дизајн Преземи PDF
Договор Огревно Дрво СТО МИ Транс Преземи PDF
Договор Матрејали Одржување Преземи PDF
Договор палети Филаделфија Кочани Преземи PDF
Договор тонери Медија Дизајн Преземи PDF
Договор сл.возила Ваго Петрол Преземи PDF
Договор прехрамбени производи дел 1.2.4.5.6 и 8 Преземи PDF
Договор Ел.Енергија ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ Преземи PDF
Договор Опрема Комунален Смет  Преземи PDF
Договор Геодетски Услуги Преземи PDF
Договор превоз на ученици дел 8 Преземи PDF
Договор проектирање феклани канализации Преземи PDF
Договор геодетски Услуги Преземи PDF
Договор превоз на ученици дел 1,2 и 7 Преземи PDF
Договор превоз дел 5- Црво Експрес Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги Проектна документација Дел 1,2 и 4 Преземи PDF
Договор за ЈН на стоки Градежни материјали Дел 4 Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги објави во весник на алб.јазик Преземи PDF
Договор за ЈН превоз на ученици Дел 3,4,6 и 9 Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги од Градежни машини и материјали Преземи PDF
Договор за ЈН на работи за Уредување на речно корито Карбинци Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги Проектна докумнетација Дел 3 Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги Стручен надзор над градбите Дел 2  Преземи PDF
Договор за ЈН на стоки Градежни материјали Дел 1,2 и 3 Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги Стручен надзор над градбите Дел 1,3,4,5 и 6 Преземи PDF
Договор за ЈН Хигиенски средства Преземи PDF